Batscher Selbstständige und

Gewerbebetriebe


Kino Kaiser
Apotheke Gebauer E.
Tierarzt Imre J.   /   Schmidt P.
Arzt med. Dr. Sinkovitsch  /  Dr. Franz Riemann    /    Dr. Stefan   /    Dr. Birli St.
Rechtsanwalt Dr. Mamüzsitsch J.    /    Sirorica St.
Walzmühle Brisslinger J.
Hanfindustrie Levant   /   Brüder Ries   /   Bütter Jakob
Ziegelwerk A. Weiss    
Kalkbrennerei Moszaros P.
Essigfabrik Fiehn M.
Eierhandlung Fr. Fiehn    /    Julia Weiss
Holzhandlung Weiss A.    /    Lükic
Bierdepot Lorenz J.    /    Kajdic M.
Landwirtsch. Produkte Brisslinger-Mühle   /   Resch W. -Lagerhaus   / Blüm M.   / Weiss J.
Lederwarenhandlung Weiss M.
Ölhersteller aus Samen Hlavinka A.
Textilwaren Azasevac St.    /     Kollmann P.    /   Riemann J.    /   Oswald  A.   / Ams
Gemischtwaren Schöber A.  / Kovacic A.  /   Kubanorie J.  / Knöbl J.   /  Ries J.  /  Resch E. und A. / Speiser A.  /  Bertram O. /    Warnus Fl.   /   Walter
Schuhgeschäft Gauges St.    /   Walter St.
Bäcker  Kaiser St.   /    Kaiser J.   /  Drach Fr.   /    Wischt St.   /   Fischer J.  / Mayer St.  / Fleschler
Fleischhauer Ries J.  /    Pauschert  J.   /   Bartolovitsch  St.
Gastwirte  Gabriel P.  /   Kaiser  /  Menrath St.  /  Kaiser St.  /  Nagy A.  /  Krempatic J.  /   SzaboJ.    /     Bader Franz  /  Gyurgyevic Fr.  /  Hlavinka J.  /  Kölbli S.   / Butter J.   / Blasius J. /  Bujak  J.    /   Kölbli P.   /   König A.   /  Matischic M.  /   Mesovsos P.
Schnapsbrenner Malina G.   /   Helleis M.
Wollspinner Fischer O.
Sodaerzeuger Lennert N.  / Fischer J.   /   Neumayer Paul   /  Tohn A.   / Schindler Fr.
Fotograf Kolek M.  / 
Gärtner Fleschler A.
Färber May J.
Schneider Heckli St.  /   Hubert Fr.   /   Lutrov  St.  /   Ries Fr.  /    Hahn A.    /   Fiehn Fr. /  Lacher J.  /  Kubanovic A.   /    Polerecki J    /  Wolf J.
Schuster Schäffer J.  /  Menrath P.  /  Filipovic Fr.   /  Bestescan L.  / Hetzl St.  /
Opankenmacher Neumayer V. u.  Neumayer A.
Kürschner Vorgic A.
Bienenhonig-Erzeuger Ries Fr.  /  Sutter Fr.   /  Teichmann J.   /   Heitz J.
Friseur Antalovitsch J.  /   Warnus St.   /   Molnar St.  /   Thon  N. /   Menrath Fl.  / Orovic   /    Peketic
Maurer Hartusch St.  /   Hartusch Fr.   /    Hartusch  J.   /   Amma A.  /  Orovec J  /   Horvath J.  / Hartusch J.  /    Treuer St. /     Kempf Florian
Schmied Toth Fr.  /   Eppli J.  /   Simudvarac  I.   /  Kampel   A.  /  Kapitany   J. /   Zsubosi G. /  Erdudac J.  /  Gubrinski F.  /  Azasevac  A.
Wagner Blaskovitsch A.  /   Hlavinka L. u. J.  /   Eisele J.    /   Simunovitsch  St.
Tischler Sutter Fr.  /  Warnus J.   / Fuchs Fr.   /  Jelinek Ferd.  /  Leist Fr.  Gustovitsch A.  / Nagy A. /Dornstädter A.
Drechsler Peketic Fr.
Zimmerer Bader J.  /   Groll  Valentin   /   Roth J.    /   Hornjiek St
Spengler Teichmann Fr.   /   Rosanovitsch St.   /  Roth
Maschinenschlosser Jonas J.  /  Neumayer J.   /   Neumayer A.   /  Knöbl M.    /  Kapitany Fr. / Csobar St. /   Matheis St.
Sattler Kölbli B.   /   Kaiser O.  /   Kölbli B.   / 
Steinmetz Kempf Peter
Seiler Ambrozi  J.  /  Treuer J.   /   
Maler Klein B.  u.  Klein J.  / Beslic J  /  Klemm  J. / Betrovitsch
Uhrmacher Neumayer A.  /   Gyosi B.
Stricker Schneider Fr.  /  Orth A.  /   Hartusch V.  /     Lennert A.
Hafner Ober J.   /   Stuglin B.
Fassbinder Anton Fischer
Bürstenbinder Valent J.  /   Schindler J.
Glaser Ries J.    /   Stemmer A.
Kerzenerzeuger Wenzl J.
Kaminkehrer Lichtler M.   /   Csaplai J.
Musikkapellen Blaskapelle: Fischer J.   /   Streichkonzert: Holzschuh M.  /  Schokatzisch gem. mit Zigeuner

Nach Aufzeichnungen von Franz Riemann aus Batsch

zurück